Dzia??o si?! :D

Dodano dnia: 17 styczeń 2009r.

 

Pora na nadrobienie zaleg??o??ci na naszej stronie! W ostatnim czasie wydarzy??o si? wiele:

 - jeszcze przed ?wi?tami uczestniczyli??my w spotkaniu z prof. Barbar? Wheeler, prezydentem Ameryka??skiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów - spotkanie odby??o si? 12 grudnia 2008 roku w Sali Koncertowej Instytutu Muzyki Uniwersytetu Marii Curie - Sk??odowskiej

- 16 grudnia w Czytelni Instytutu Psychologii KUL mia??o miejsce spotkanie z dr. Krzysztofem Stachyr?, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztuk?; tytu?? spotkania brzmia?? Improwizacja jako terapia - muzykoterapia kreatywna Nordoff - Robbins

-  11 stycznia uczestniczyli??my w zebraniu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztuk?, które odby??o si? na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS; planujemy wspólne akcje :) i jednocze??nie cz???? z nas obecnych na spotkaniu zdecydowa??a si? podpisa? deklaracje cz??onkowskie

 - 13 stycznia wyjechali??my do Wroc??awia na Mi?dzynarodow? Konferencj? Arteterapii Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka.  W konferencji uczestniczy??o trzyna??cie osób z Sekcji, w tym jedna z Uniwersytetu Gda??skiego i jedna z UMCS-u, by??o tak??e pi?? osób z naszych uczelni z Sekcj? niezwi?zanych. Relacja i zdj?cia - ju?? wkrótce w dziale Galeria:)

Jednocze??nie pragniemy poinformowa?, ??e wkrótce uka??e si? informacja o wydarzeniach planowanych na najbli??szy rok. Do zobaczenia! :)

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa