I Og??lnopolska Konferencja Naukowa [Mi?dzy psychologi? a sztuk?]

Dodano dnia: 23 grudzień 2009r.

 

Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii (oddzia?? Pozna?? )dzia??aj?ce przy Instytucie Psychologii UAM  serdecznie zaprasza na I Ogólnopolsk? Konferencj? Naukow? "Mi?dzy psychologi? a sztuk?", która odb?dzie si? 26.02.2010 r. w Poznaniu.
 
Cel konferencji: spotkanie i wymiana my??li, do??wiadcze?? oraz umiej?tno??ci pomi?dzy ??rodowiskami psychologów i artystów. Nawi?zanie dialogu, który umo??liwi wspó??prac? w przysz??o??ci.
 
Formy przewidziane w ramach konferencji:
·      referaty (czas wyst?pienia 20 min)
·      warsztaty (czas trwania 3 godziny)
 
W ramach konferencji przewidziane s? dwa g??ówne bloki tematyczne: Psychologia w sztuce i Sztuka w psychologii.
Proponujemy zatem przygotowanie referatów lub prowadzenie warsztatów zwi?zanych z nast?puj?cymi zagadnieniami:
 
Psychologia w sztuce
1.psychofizjologia widzenia
2.neurestetyka
3.psychologia twórczo??ci  

Sztuka w psychologii
1.Arteterapia
2.Psychologia ??rodowiskowa
3.Twórczo??? osób cierpi?cych na zaburzenia psychiczne


Zainteresowanych wyg??oszeniem referatu lub prowadzeniem warsztatu prosimy o przesy??anie formularzy zg??oszeniowych wraz z abstraktami (wzór w za???czniku) do 31.12.2009 roku na adres mpasz2010@gmail.com.
Nades??anie wype??nionego formularza zg??oszeniowego jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.
 Konferencja podsumowana zostanie publikacj? wybranych materia??ów z wyst?pie??.
 Ewentualne pytania i w?tpliwo??ci prosimy kierowa? na adres mpasz2010@gmail.com.

Je??eli ktos jeszcze chce si? zapisa? na konferencj? - ma tak? szans? do 31 GRUDNIA tego roku:)

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa