Opis galerii:

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie):

W dniach 17 - 18 pa??dziernika cz??onkowie Sekcji Arteterapii: Ula Gil, Karolina Romanowska, Monika Za???ska i Przemek Staro??, a tak??e przyby??a z Poznania Maja Sta??ko, uczestniczyli w Mi?dzynarodowej Konferencji Edukacja w arteterapii, która odby??a si? na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Podczas tego spotkania Maja Sta??ko i Przemek Staro?? przedstawili prezentacj? multimedialn? Jak to dzia??a? Problematyka metod i narz?dzi w arteterapii. Ponadto Maja Sta??ko zapozna??a audytorium z tematem Arteterapia z dzie?mi i m??odzie??? - specyfika podej??cia w kontek??cie poszczególnych faz rozwoju, od niemowl?ctwa do adolescencji, a Przemek Staro?? przedstawi?? prezentacj? po??wi?con? Sekcji Arteterapii.

Konferencji towarzyszy??y wystawy, a w tym dwie nasze - Wystawa Zdj?? Paradoksalnych oraz wystawa prac ?ukasza Siatkowskiego Karambolizacja Przestrzeni.

Dzi?ki tej konferencji poznali??my osoby, z którymi, mamy nadziej?, b?dziemy rozwija? wspó??prac? :) Wzbogacili??my tak??e nasz? wiedz? i do??wiadczenie - s??uchali??my wyk??adów go??ci polskich i zagranicznych, a ponadto uczestniczyli??my w warsztatach. Cieszyli??my si?, gdy otrzymywali??my od ró??nych osób oznaki sympatii i poparcia dla naszych dzia??a??. To dodaje nam skrzyde?? :)

Oczywi??cie starali??my si? maksymalnie wykorzysta? w Krakowie czas tak??e poza konferencj?... nie b?dziemy udawa?, ??e nam si? to nie uda??o ;)

 

 

Zdjęcia:

Podmenu:

Wróc do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

Wystawa Zdj?? Absurdalnych, AKTUALIA 2007
Wystawa Zdj??...

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj??...

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

V Mi?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?l?ski, Katowice)
V Mi?dzynarodowe Sympozjum...

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...