Opis galerii:

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie):

W dniach 17 - 18 pa??dziernika cz??onkowie Sekcji Arteterapii: Ula Gil, Karolina Romanowska, Monika Za???ska i Przemek Staro??, a tak??e przyby??a z Poznania Maja Sta??ko, uczestniczyli w Mi?dzynarodowej Konferencji Edukacja w arteterapii, która odby??a si? na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Podczas tego spotkania Maja Sta??ko i Przemek Staro?? przedstawili prezentacj? multimedialn? Jak to dzia??a? Problematyka metod i narz?dzi w arteterapii. Ponadto Maja Sta??ko zapozna??a audytorium z tematem Arteterapia z dzie?mi i m??odzie??? - specyfika podej??cia w kontek??cie poszczególnych faz rozwoju, od niemowl?ctwa do adolescencji, a Przemek Staro?? przedstawi?? prezentacj? po??wi?con? Sekcji Arteterapii.

Konferencji towarzyszy??y wystawy, a w tym dwie nasze - Wystawa Zdj?? Paradoksalnych oraz wystawa prac ?ukasza Siatkowskiego Karambolizacja Przestrzeni.

Dzi?ki tej konferencji poznali??my osoby, z którymi, mamy nadziej?, b?dziemy rozwija? wspó??prac? :) Wzbogacili??my tak??e nasz? wiedz? i do??wiadczenie - s??uchali??my wyk??adów go??ci polskich i zagranicznych, a ponadto uczestniczyli??my w warsztatach. Cieszyli??my si?, gdy otrzymywali??my od ró??nych osób oznaki sympatii i poparcia dla naszych dzia??a??. To dodaje nam skrzyde?? :)

Oczywi??cie starali??my si? maksymalnie wykorzysta? w Krakowie czas tak??e poza konferencj?... nie b?dziemy udawa?, ??e nam si? to nie uda??o ;)

 

 

Zdjęcia:

Podmenu:

Wróc do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

Wystawa Zdj?? Absurdalnych, AKTUALIA 2007
Wystawa Zdj??...

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

V Mi?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?l?ski, Katowice)
V Mi?dzynarodowe Sympozjum...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj??...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...