´╗┐ Galeria / Mi─?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie) - Sekcja Arteterapii [KO┼üO NAUKOWE STUDENT├ôW PSYCHOLOGII KUL]

Opis galerii:

Mi─?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie):

W dniach 17 - 18 pa??dziernika cz??onkowie Sekcji Arteterapii: Ula Gil, Karolina Romanowska, Monika Za??─?ska i Przemek Staro??, a tak??e przyby??a z Poznania Maja Sta??ko, uczestniczyli w Mi─?dzynarodowej Konferencji Edukacja w arteterapii, która odby??a si─? na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Podczas tego spotkania Maja Sta??ko i Przemek Staro?? przedstawili prezentacj─? multimedialn─? Jak to dzia??a? Problematyka metod i narz─?dzi w arteterapii. Ponadto Maja Sta??ko zapozna??a audytorium z tematem Arteterapia z dzie─?mi i m??odzie??─? - specyfika podej??cia w kontek??cie poszczególnych faz rozwoju, od niemowl─?ctwa do adolescencji, a Przemek Staro?? przedstawi?? prezentacj─? po??wi─?con─? Sekcji Arteterapii.

Konferencji towarzyszy??y wystawy, a w tym dwie nasze - Wystawa Zdj─?─? Paradoksalnych oraz wystawa prac ?üukasza Siatkowskiego Karambolizacja Przestrzeni.

Dzi─?ki tej konferencji poznali??my osoby, z którymi, mamy nadziej─?, b─?dziemy rozwija─? wspó??prac─? :) Wzbogacili??my tak??e nasz─? wiedz─? i do??wiadczenie - s??uchali??my wyk??adów go??ci polskich i zagranicznych, a ponadto uczestniczyli??my w warsztatach. Cieszyli??my si─?, gdy otrzymywali??my od ró??nych osób oznaki sympatii i poparcia dla naszych dzia??a??. To dodaje nam skrzyde?? :)

Oczywi??cie starali??my si─? maksymalnie wykorzysta─? w Krakowie czas tak??e poza konferencj─?... nie b─?dziemy udawa─?, ??e nam si─? to nie uda??o ;)

 

 

Zdj─Öcia:

Podmenu:

Wr├│c do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

Metafora jako ??rodek wspomagaj─?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

Wystawa Zdj─?─? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj─?─?...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Mi─?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l─?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi─?dzynarodowa Konferencja...

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar─? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

V Mi─?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?╣l─?ski, Katowice)
V Mi─?dzynarodowe Sympozjum...

Wystawa Zdj─?─? Absurdalnych, AKTUALIA 2007
Wystawa Zdj─?─?...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008