Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Dodano dnia: 19 listopad 2008r.

 

W najbli??szy pi?tek, 21 XI 2008 roku, w sali 208 Gmachu G??ównego KUL, odb?dzie si? kolejne spotkanie z cyklu "Skarambolizuj swoj? przestrze??". Impreza ta jest szans? spotkania z ?ukaszem Siatkowskim, niepe??nosprawnym studentem III roku kulturoznawstwa KUL, a jednocze??nie wszechstronnym artyst?, za??o??ycielem zespo??u "Strefa Pracy ??urawia" i twórc? techniki rysunku nazywanej "karambolizacj? przestrzeni".
Nad t? nietypow? technik? manualnego tworzenia grafik ?ukasz pracuje od 2004 roku i jest ona jego niepowtarzaln? interpretacj? nad tym, czym jest sztuka i dok?d prowadzi cz??owieka. Sekcja Arteterapii Ko??a Naukowego Studentów Psychologi KUL, po raz trzeci w historii swojego istnienia, zaprasza wszystkich na spotkanie z artyst?, po???czone z wystaw? jego prac, a tak??e prac jego uczniów. B?dzie to równie?? okazja do wspólnego karambolizowania wed??ug wskazówek twórcy. Spotkanie urozmaici wyst?p zespo??u "Strefa Pracy ??urawia".

Serdecznie zapraszamy!

 

PS. Zdj?cia ze spotka?? "Skarambolizuj swoj? przestrze??" i "Skarambolizuj swoj? przestrze?? 2.0"s? dost?pne w galerii.

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa