Opis galerii:

Wystawa Zdj?? Absurdalnych, AKTUALIA 2007:

Wystawa Zdj?? Absurdalnych towarzyszy??a XIV Ogólnopolskiej Konferencji AKTUALIA 2007. Przygotowali j? cz??onkowie Sekcji Arteterapii - Basia Knap, Ania Pisarzak i Przemek Staro??, ponadto pomaga?? nam Lyubko Sherstiuk. Na parterze Collegium Jana Paw??a II ustawili??my kilka tablic na stojakach w taki sposób, aby tworzy??y one zamkni?t? przestrze?? z pozostawionym pó??metrowym otworem. Wewn?trz powiesili??my zdj?cia wraz tytu??ami i popisami autorów. Nast?pnie nakryli??my tablice zielonymi suknami, zainstalowali??my latarki, dodali??my przewrotny podtytu?? wystawy - Psychopatologia ??ycia codziennego - i udost?pnili??my j? do zwiedzania i ogl?dania. W pozostawionym zeszycie zosta??o wpisanych wiele bardzo pozytywnych uwag, które wskazywa??y na to, ??e wiele osób zaciekawi??o ca??e to nietypowe przedsi?wzi?cie. Zdj?cia nazwali??my absurdalnymi, cho? by??o to okre??lenie niezgodne z definicj? absurdu - w tym, nadanym przez nas, znaczeniu, ich absurdalno??? by??a zwi?zana z ich nietypowo??ci?, oryginalno??ci? i zaskoczeniem czy zdziwieniem, które pojawia??o si? w obserwatorze na skutek ich ogl?dania
Na wystawie pojawi??y si? zdj?cia Ani Grabarskiej, Eweliny Wróbel (Alewka), Doroty Paw??owicz i Przemka Staronia (Emek) z psychologii KUL; Agaty Dziadul z I LO im. St. Dubois w Koszalinie (Lady Si); Anny Muszy??skiej (Anna Klara), absolwentki ekonomii i skandynawistyki UG; a tak??e Jacka Nowakowskiego, studenta prawa i historii UW.
Podobna wystawa b?dzie mia??a miejsce podczas XV edycji Aktualiów, w dniach 28 - 30 kwietnia br. w KUL. Wszystkich ch?tnych, którzy chcieliby, aby ich zdj?cia zawis??y na tej nietypowej wystawie, zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

 

Zdjęcia:

Podmenu:

Wróc do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

V Mi?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?l?ski, Katowice)
V Mi?dzynarodowe Sympozjum...

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj??...

Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008