Opis galerii:

Wystawa Zdj?? Absurdalnych, AKTUALIA 2007:

Wystawa Zdj?? Absurdalnych towarzyszy??a XIV Ogólnopolskiej Konferencji AKTUALIA 2007. Przygotowali j? cz??onkowie Sekcji Arteterapii - Basia Knap, Ania Pisarzak i Przemek Staro??, ponadto pomaga?? nam Lyubko Sherstiuk. Na parterze Collegium Jana Paw??a II ustawili??my kilka tablic na stojakach w taki sposób, aby tworzy??y one zamkni?t? przestrze?? z pozostawionym pó??metrowym otworem. Wewn?trz powiesili??my zdj?cia wraz tytu??ami i popisami autorów. Nast?pnie nakryli??my tablice zielonymi suknami, zainstalowali??my latarki, dodali??my przewrotny podtytu?? wystawy - Psychopatologia ??ycia codziennego - i udost?pnili??my j? do zwiedzania i ogl?dania. W pozostawionym zeszycie zosta??o wpisanych wiele bardzo pozytywnych uwag, które wskazywa??y na to, ??e wiele osób zaciekawi??o ca??e to nietypowe przedsi?wzi?cie. Zdj?cia nazwali??my absurdalnymi, cho? by??o to okre??lenie niezgodne z definicj? absurdu - w tym, nadanym przez nas, znaczeniu, ich absurdalno??? by??a zwi?zana z ich nietypowo??ci?, oryginalno??ci? i zaskoczeniem czy zdziwieniem, które pojawia??o si? w obserwatorze na skutek ich ogl?dania
Na wystawie pojawi??y si? zdj?cia Ani Grabarskiej, Eweliny Wróbel (Alewka), Doroty Paw??owicz i Przemka Staronia (Emek) z psychologii KUL; Agaty Dziadul z I LO im. St. Dubois w Koszalinie (Lady Si); Anny Muszy??skiej (Anna Klara), absolwentki ekonomii i skandynawistyki UG; a tak??e Jacka Nowakowskiego, studenta prawa i historii UW.
Podobna wystawa b?dzie mia??a miejsce podczas XV edycji Aktualiów, w dniach 28 - 30 kwietnia br. w KUL. Wszystkich ch?tnych, którzy chcieliby, aby ich zdj?cia zawis??y na tej nietypowej wystawie, zapraszamy do kontaktu mailowego.

 

 

Zdjęcia:

Podmenu:

Wróc do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

V Mi?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?l?ski, Katowice)
V Mi?dzynarodowe Sympozjum...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj??...