Opis galerii:

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008:

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych by??a kolejnym projektem artystycznym, który zrealizowa??a Sekcja Arteterapii. Kto wie, mo??e by??a ona czym?? wi?cej ni?? tylko projektem, mo??e by??a te?? spe??nieniem jakich?? marze?? z dzieci??stwa?

Budowanie domków jest stare jak ??wiat. Domki z kart, domki na drzewach, domki dla lalek, domki z klocków Lego. Miniatury budynków. Ma??e pa??ace. To jest niesamowite do??wiadczenie, kiedy w zamkni?tej przestrzeni buduje si? inn? zamkni?t?, ale jednocze??nie otwart? przestrze??. My, nie maj?c pieni?dzy na zbudowanie domu wewn?trz uniwersytetu, stworzyli??my pokój. Na pierwszym pi?trze G??ównego Gmachu KUL-u, po którym przechadzali si? niegdy?? Wojty??a, Parandowski i ?wie??awski (cho? pewnie nigdy w takim trio). Tu?? ko??o Nowej Auli, oficjalnie nazywanej Aul? Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego.

Wykorzystali??my wielkie czarne tablice, stojaki, jakie?? zawieruszone w katakumbach okno, stare meble z Teatru Enigmatic, sofy z pierwszego pi?tra, czarne p??achty i ró??ne ciekawe przedmioty z naszych domów. Po stworzeniu pokoju powiesili??my tak jakby na suficie gitar? i bia??y, papierowy aba??ur, który po pomalowaniu herbat? wygl?da?? na nieco stary. Nast?pnie rozpi?li??my sznurki, na których drewnianymi klamerkami powiesilismy zdj?cia p a r a d o k s a l n e. Wewn?trz, na czarnych tablicach, w ramach wystawy Format A3, zawis??y zdj?cia i teksty naszego sekcyjnego poety, Rafa??a Kowalskiego, ksi?dza, teksty napisane przy u??yciu bia??ego korektora na czarnym tle. Teksty mocne, poruszaj?ce. Poruszaj?ce bez wykorzystania tanich efektów.

W??ród tych zdj?? znalaz??a si? tak??e fotohistoria - przepis na ??ycie. Historia pewnego przepisu i pewnego ??ycia; próby stworzenia przez m???a lekarstwa dla ci???ko chorej ??ony. Komentarz? Pozostaje wielokropek.

Ca??o??? od wewn?trz zdobi??a tak??e napisana bia??ym korektorem na czarnym tle definicja paradoksu oraz przygotowane t? sam? technik? opisy autorów zdj?? - paradoksalne fotki wisz?ce na wystawie pstrykali i przerabiali: Monika Kowalczyk z I LO im. Marii Sk??odowskiej - Curie w Ostrzeszowie, Agata Dziadul z I LO im. St. Dubois w Koszalinie, Mateusz Markowski (MatmaN) z Akademii Medycznej w Gda??sku (jego zdj?cie reklamowa??o ca??? wystaw?), Jacek Nowakowski z prawa z UW, Przemek Staro?? (Emek) z naszej Sekcji, a tak??e Anna Grabarska, doktorantka psychologii w KUL, oraz ?ukasz Zajdel z Krosna.

A na zewn?trz - plakaty reklamuj?ce obie wystawy, plakaty naszej Sekcji oraz wywieszone manifesty powsta??e z powycinanych z gazet s??ów.

Pozostaje rzec tylko jedno -

gdyby Lewis Carroll zobaczy?? zawczasu nasz? wystaw?, czytaliby??my Alicj? w Krainie Zdj?? ;)

 

 

Zdjęcia:

Podmenu:

Wróc do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

Wystawa Zdj?? Absurdalnych, AKTUALIA 2007
Wystawa Zdj??...

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

V Mi?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?l?ski, Katowice)
V Mi?dzynarodowe Sympozjum...

Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008
Edukacja Tw??rcza 2008 -...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
Mi?dzynarodowa Konferencja...