Opis galerii:

Edukacja Tw??rcza 2008 - wiedza o kulturze, wrzesie??/pa??dziernik 2008:

Zdj?cia widoczne poni??ej s? relacj? z kilku zaj??, jakie uda??o mi si? przeprowadzi? podczas praktyk w I LO im. St. Dubois w Koszalinie. Praktyki te, które realizowa??em pod opiek? mgr Gra??yny Kordos - Parczewskiej, zwi?zane by??y ze studiami kulturoznawczymi i moim g??ównym zadaniem by??o nauczanie wiedzy o kulturze. Jako ??e jestem fanem przekazu polisensorycznego, kocham dram? i powtarzam kompulsywnie za Konfucjuszem "s??ysz? i zapominam, widz? i pami?tam, czyni? i rozumiem", stara??em si?, aby prowadzone przeze mnie zaj?cia nie by??y jedynie suchym przekazem wiedzy.

Szczególn? form? pracy (niestety, krótkiej, bo jedynie kilkutygodniowej) uda??o mi si? realizowa? w klasie II h (II hu, wed??ug samych zainteresowanych) o profilu humanistyczno - prawnym; klasie, która ma rozszerzony program WOK-u. Uczniowie w sposób aktywny i niemal entuzjastyczny odpowiedzieli na pomys?? przeprowadzenia lekcji interaktywnych. Najpierw poprowadzi??em im warsztat Manifesty, w ramach którego wyklejali wymy??lone przez siebie has??a na papierze.

Nast?pnie wprowadzi??em ich w problem periodyzacji dziejów sztuki, a pó??niej otrzymali polecenie, aby w sposób maksymalnie zwi?z??y i twórczy w kilkuosobowych grupach przedstawili g??ówne idee wybranej przez siebie epoki.

W ten sposób kilkana??cie dni pó??niej mogli??my podziwia? m??odzie?? czasów postmodernizmu przebran? za ludzi (i zwierz?ta) pierwotnych, realia ??redniowiecznych tortur, maski antycznego teatru, romantyczny teatr kukie??kowy przywodz?cy na my??l Milionerów tudzie?? nauczycieli Dubois, Micha??a Anio??a z wielkimi (akcent na wielkimi) skrzyd??ami czy wspó??czesn? sztuk? lemurów (??eby wymieni? tylko niektóre...)

Z kolei dwa tygodnie pó??niej jedna z sal lekcyjnych zamieni??a si? w sal? rozpraw, gdzie zosta?? przeprowadzony s?d nad barokiem. Barok (baroczka?) by?? g??ównym oskar??onym, a mowy obro??ców i oskar??ycieli wspomagane by??y przez zeznania ??wiadków - Ignacego Krasickiego, Miko??aja Kopernika (tak, ona by??a kobiet?), Jana Sebastiana Bacha, Micha??a Anio??a (skrzyd??a jw.) i samego Szekspira.

Mówi?c do??? patetycznie, zaj?cia te wyra??nie pokaza??y, ??e, jak g??osi historia opowiadana cz?sto na pocz?tku warsztatów z arteterapii, Bóg rzeczywi??cie ukry?? twórcz? moc we wn?trzu cz??owieka. Mam nadziej?, ??e bardzo zdolni uczniowie II HU naprawd? zobaczyli ten potencja?? w sobie i b?d? umieli z niego korzysta? zarówno w szkole, jak i pó??niejszym ??yciu (nie, nie mam na my??li pozagrobowego. Chocia?? kto wie). Mam tak??e nadziej?, ??e wielozmys??owy przekaz materia??u dydaktycznego i ich aktywny, bezpo??redni udzia?? w zaj?ciach umo??liwi? im d??ugotrwa??e pami?tanie o baroku chocia??by ^^

 Przemek Staro??

 

 

Zdjęcia:

Podmenu:

Wróc do spisu galerii

 

 

Inne Galerie:

Wystawa Zdj?? Absurdalnych, AKTUALIA 2007
Wystawa Zdj??...

Warsztat Rozwoju Ruchem, listopad 2007
Warsztat Rozwoju Ruchem,...

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008
Ruchome Stanowisko...

Karambolizacja Przestrzeni 1.0, marzec 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

 Plastyka interaktywna - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Plastyka interaktywna -...

Malowanie palcami - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
Malowanie palcami -...

Decoupage, pa??dziernik 2008
Decoupage, pa??dziernik 2008

VI Lubelski Festiwal Nauki
VI Lubelski Festiwal Nauki

Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozw??j, pa??dziernik 2007
Metafora jako ??rodek...

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007
Karambolizacja Przestrzeni...

Muzykoterapia, listopad 2008
Muzykoterapia, listopad 2008

V Mi?dzynarodowe Sympozjum Humorologiczne (Uniwersytet ?l?ski, Katowice)
V Mi?dzynarodowe Sympozjum...

S??owa pozytywne - warsztat arteterapii z Barbar? Kasprzak, kwiecie?? 2008
S??owa pozytywne - warsztat...

Karambolizacja Przestrzeni 3.0, listopad 2008
Karambolizacja Przestrzeni...

Warsztaty arteterapii dla uczni??w liceum (drama i plastyka interaktywna), wrzesie??/pa??dziernik 2008
Warsztaty arteterapii dla...

Mi?dzynarodowa Konferencja Carpe Diem. Arteterapia w edukacji i rozwoju cz??owieka (14 - 15 I 2009, Dolno??l?ska Szko??a Wy??sza we Wroc??awiu)
Mi?dzynarodowa Konferencja...

Wystawa Zdj?? Paradoksalnych, AKTUALIA 2008
Wystawa Zdj??...