Sekcja - informacje:

Szczegó??owe informacje o nas znajdziesz w zak??adce trzeciej (Materia??y) w dziale Sekcja Arteterapii - natomiast poni??ej znajduj? si? zdj?cia i biogramy osób zwi?zanych z Sekcj?

 

Sekcja - skład:

Opiekun Sekcji

dr Beata Kostrubiec

Adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL Jana Paw??a II

Przewodniczący Sekcji

Bogus??awa Gontarz

Jestem z Olsztyna:) Studiuj? psychologi? na KUL-u, a wolnym czasie poznaje Lublin z perspektywy studenckiej;) 

Obszar dzia??a??: na co dzie?? jestem jedn? z czterech sióstr jednego brata;), wolontariuszk? w Dzeci?cym Szpitalu Klinicznym w Lublinie oraz Fundacji Dr Clown,  cz??onkiem Polskiego Stowarzyszenie Terapii przez Sztuk? w Lublinie, studentk? Menad??erstawa Spo??ecznego przy Fundacji Szcz???liwe Dzieci??stwo, ...no i oczywi??cie Przewodnicz?c? Sekcji Arteterapii KNSP KUL

 

Motto1: "??ycie jest jak pude??ko czekoladek"...to od nas zale??y, któr? wybierzemy....warto te?? pami?ta?, ??e jak trafimy na niedobr? lepiej poszuka? izagry??? j? t? dobr?, zamiast krzywi? si? i wyrzucac ca??e pude??ko;)  Motto2:"Pomimo chmur walcz, bo ??ycie nie ko??czy si? na problemach" Motto3:"Szcz???cie cz??owieka na ziemi zaczyna si? dla?? wtedy, gdy zapominaj?c o sobie zaczyna ??y? dla bli??nich"

S??owa klucze: wiara, nadzieja, mi??o???, rado???, twórczo???, pasja, optymizm,wolno???, odpowiedzialno???, spontaniczno???

Lubi?: dzia??a?:), spotyka? si? z przyjació??mi i poznawa? nowych znajomych, ??onglowa?, puszcza? ba??ki, kubek zielonej herbaty/gor?cej czekolady, zapach kawy o poranku, muzyk?, dobry film/ksi???k?, zapach powietrza po burzy, masa??, warsztaty, ciekawe cytaty ...itd....itd...:)

Ulubieni:

- pisarze: E.-E. Schmitt, J.R.R. Tolkien i C.L. Lewis, M. Bulhakow

-malarze: Salvador Dali, Gustav Klimt

Interesuje si?: cz??owiekiem i ??yciem:) a naukowo: arteterapi? w rozumieniu szerokim, gelotologi?, noopsychosomatyk?, prowadzeniem warsztatów i szkole??

Z ??ycia: "Nic tak nie dzia??a inspiruj?co, jak u??miech i dobry humor"

ZAPRASZAM DO WSPÓ?DZIA?ANIA PRZY WSPÓ?TWORZENIU  Sekcji Arteterapii KNSP KUL

Członkowie Sekcji

Ania Sabat

Jestem studentk? drugiego roku pedagogiki Kul-u (czyli Welcom Majdanek ;)) Pochodz? z ma??ej miejscowo??ci W??adys??awów w woj. Mazowieckim. Nale??? do Odnowy W Duchu ?wi?tym, konkretniej jestem w diakonii ewangelizacji. Bardzo ceni? t? grup?, naprawd? s? tam niesamowici, po prostu ??wietni ludzie ;) Obecnie bior? udzia?? akcji szlachetna paczka. Równocze??nie jestem jedn? z herbaciarek w Herbaciarni u ?wi?toszka. To bardzo klimatyczne, sympatyczne miejsce;) Od niedawna pisze wiersze na blogu:
moj-kochany-aniolek.blog.onet.pl
Lubi? wschody i zachody s??o??ca, uwielbiam w?drówki po górskich szlakach. Moj? pasj? jest sztuka, muzyka, fotografia, plastyka. Lubi? patrze? w niebo i liczy? gwiazdy ;) Staram si? pracowa? nad sob? i robi? wszystko, aby nast?pny dzie?? by?? lepszy. Kocham mój ma??y  wielki ??wiat.

Asia ??ywicka

Mam na imi? Asia. Pochodz? spod Grodu Kopernika. Jestem absolwentk? GiLA, Gimnazjum i Liceum Akademickiego w Toruniu. W szkole dorywczo anga??owa??am si? w niekonwencjonalne przedsi?wzi?cia Plastycznego Teatru Symbolu Romana Roka.

Obecnie jestem na IV roku psychologii w Lublinie. Oprócz stricte studiowania, dzia??am w Uczelnianym Samorz?dzie Studentów w sekcji Human Resources. Od tego roku akademickiego jestem Prezesem Ko??a Naukowego Studentów Psychologii. W Sekcji Arteterapii, do której nale???, znalaz??am azyl dla moich zap?dów artystycznych i wspania??ych ludzi, z którymi wspólnie ci?gle odkrywamy fenomenalne znaczenie sztuki. Niedawno szczególnie bliski sta?? mi si? blok obejmuj?cy szeroko poj?te „d??wi?k i ruch”. Amatorsko zajmuj? si? prowadzeniem warsztatów i pseudoszkole??.

Pisuj? wiersze do szuflady, zdarza mi si? – artyku??y – nie do szuflady; jeden z nich poczu?? zapach ??wie??ego druku w uczelnianym czasopi??mie psychologicznym „Superego”.

Ostatnio przypadkiem w moje ??ycie wkrad?? si? balet.

Lubi?, „jak co?? w trawie piszczy”:)

Basia Cichy, mgr

Jestem doktorantk? w Katedrze Psychologii Ró??nic Indywidualnych KUL,
Moje zainteresowania naukowe s? szerokie...
W obr?bie psychologii interesuj? si? ró??nicami indywidualnymi, psychologi? twórczo??ci, terapi? poprzez sztuk?. Badawczo zajmuj? si? barierami procesu twórczego. W kr?gu moich zainteresowa?? znajduje si? równie?? medycyna, prawo, chemia
i biologia (g??ównie fizjologia cz??owieka i genetyka).
Oprócz psychologii kocham jeszcze góry, w?drówki po szlakach, cudowne widoki... muzyk?, kino francuskie, hiszpa??skie
i w??oskie...
Jestem mi??o??niczk? ta??ców latynoameryka??skich i dominika??skiej bachaty. Taniec jest moj? pasj?.

Basia Knap, mgr

Basia Knap – lat 24, mgr psychologii KUL. Interesuj? si? sztuk? - biernie - wch??aniaj?c; zdarza si?, ??e i aktywnie (wydalaj?c?) - przez rok uczestniczy??am w intryguj?cych warsztatach teatru ruchu; lubi? robi? zdj?cia i gra? na kontrabasie (to niestety tylko w wyobra??ni). Swojemu zainteresowaniu kultur? daj? uj??cie wspó??pracuj?c z O??rodkiem Brama Grodzka - Teatr NN.
Swojemu zainteresowaniu ??wiatem we wszelkich jego przejawach da??am uj??cie sp?dzaj?c II semestr IV roku w Amsterdamie (program Socrates-Erasmus). By??o ciekawie :) Zanim moja obecno??? w sekcji sta??a si? wirtualna, bra??am udzia?? w ró??nych jej przedsi?wzi?ciach, takich jak: aktualiowy kabaret, Wystawa Zdj?? Absurdalnych Psychopatologia ??ycia codziennego czy warsztaty. Po powrocie zosta??am przewodnicz?c? ?cie??ki Dzia??a?? Twórczych i obecnie przygotowujemy opraw? artystyczn? Dnia Mózgu.

Ela Kluska

Hmmm....no có??, mam na imi? Ela i studiuj? sobie psychologi?. Pochodz? z Ma??opolski (mieszkam pomi?dzy Krakowem i Zakopanem) i do naszego pi?knego Lublina trafi??am ca??kiem przypadkowo (uda??o mi si? wygra? konkurs o indeks w "Charakterach"). Interesuj? si? wieloma dziedzinami, czasami sama siebie nie ogarniam :) wi?c mo??e ogranicz? si? do napisania wiersza, który bardzo lubi?...
 
"DO LASU ID?,
BO PRZYTOMNIE PRAGN? ??Y?.
SMAKOWA? ??YCIA SOK,
WYSYSA? Z KO?CI SZPIK
CO NIE JEST ??YCIEM WYKORZENIAM
BY KIEDY? MARTWYM NIE UMIERA?...."
(H.D. Thoreau)
 
Arteterapia..... nowe drzewo zasadzone w moim lesie (?)

Gosia Krystyniak

Studentka III roku psychologii. Streetworker w ramach wolontariatu, cz??onek diakonii ewangelizacyjnej ruchu ?wiat??o-??ycie. Inspiracje: muzyka etniczna (ba??ka??ska, kuba??ska, z And), ekspresjonizm i surrealizm w sztuce; poezja i proza - szczególnie te utwory, który wywo??uj? uczucie melancholii, lub takie, które zawieraj? w sobie grotesk?, czarny humor i s? kontrowersyjne, pod warunkiem ??e zastosowane formy nie s? celem samym w sobie; filmy: niebanalne, zagmatwane, zmuszaj?ce do my??lenia. Ogromn? przyjemno??? sprawia mi taniec i jazda rowerem po lesie :) Entuzjastka wschodów s??o??ca i nieba o ka??dej porze roku.

Ogó??em: my??li stos ;)

Iza Mertowska

Niektórzy mówi? na mnie Iza Bajkowa (o etymologi? pyta? Jagn? - to ta, która w tym spisie znajduje si? pode mn?), studiuj? psychologi? na KUL. Dlaczego arteterapia? Bo wiem (z autopsji), ??e sztuka naprawd? leczy (daje ukojenie dla duszy i cia??a), a przy tym jest doskona??? zabaw? od niemowlaka po pradziadka. W szczególno??ci interesuje mnie dzia??anie malarstwa i rysunku.

Jak ju?? bed? du??a (czyt.sko??cz? studia i wszystkie potrzebne mi kursy i szkolenia), chcia??abym zajmowa? si? terapi? rodzinn?, przemycaj?c do niej arteterapi?.

Poza tym pochodz? z Podlasia (prawdziwego!!! stamt?d, gdzie nadu??ywa si? ''dla''). Jestem absolwentk? I LO im. J.I. Kraszewskiego
w Bia??ej Podlaskiej.
Moj? pierwsz? mi??o??ci? jest rysowanie i malowanie (drug? dr Januszewski :-D).
Jestem fank? "sZTUKI" - robienia czego?? z niczego, tak wi?c oklejam butelki, pude??ka, robi? bi??uteri? (na w??asne potrzeby),
kwiaty z papieru i li??ci.
Uwielbiam uczy? si? j?zyków, obecnie ucz? si? angielskiego, francuskiego i chi??skiego.
Je??li chodzi o sport, to lubi? je??dzi? na nartach (o ile to, co z nimi robi?, da si? nazwa? je??d??eniem), p??ywa?, gra? w kosza i w pi??k? r?czn?.

Iza Paj?k

Jestem studentk? III roku pedagogiki opieku??czej z edukacj? plastyczn? oraz I roku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na UMCS. Nale??? do Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztuk?, ostatnio do???czy??am tak??e do grona AISEC-owców, dzi?ki tej organizacji mam zamiar spe??ni? jedno z moich najwi?kszych marze??, którym jest wyjazd do wibruj?cej s??o??cem Afryki.

W ramach pracy licencjackiej prowadz? warsztaty arteterapeutyczne maj?ce na celu rozwijanie rozumienia empatycznego studentów. Przed wakacjami jako wolontariuszka OHP rozbudza??am twórcze my??lenie oraz zdolno??ci plastyczne osiedlowych dzieciaków, natomiast teraz prowadz? zwariowan? i niekonwencjonaln? studenck? grup? teatraln? „La Loba”.

Z inspiracji filmowych wybieram dla siebie niesamowicie kolorowy, migocz?cy i pogmatwany ??wiat Almodovara, a tak??e mroczn? ba??niowo??? Burtona.

Ksi???ka, któr? staram si? zawsze mie? przy sobie, to „Biegn?c? z wilkami” Clarissy Pinkoli Estes.

Fascynuj? mnie magiczne spojrzenia, iskry i ukryta energia w ludziach, których spotykam na swojej drodze.

Upajam si? zapachem rozgrzanych galopem koni, ciep??ego letniego poranka i starych piwnic.

Poszukuj? nocy w ci?gu dnia, a dnia w czasie nocy.

 

 

     Gdyby??my zawsze patrzyli w niebo, w ko??cu wyros??yby nam skrzyd??a.

Jagna Obr?bska

Jestem studentk? IV roku psychologii, wi?cej - ju?? wkrótce.

Karolina Romanowska

Szukam szukania mi trzeba
domu gitar? i piórem
a góry nade mn? jak niebo
a niebo nade mn? jak góry

          /Wolna Grupa Bukowina/

Marysia Irzyk

Mam na imi? Marysia. Urodzi??am si? w Rzeszowie, ale na sta??e mieszkam w Kro??nie. Mam rodze??stwo, ??ó??wia i psa. Jestem osob? niepe??nosprawn? – choruj? na MPD, ale staram si? nie poddawa? i zawsze d???y? do celu. Obecnie jestem studentk? II roku psychologii. Lubi? czyta? powie??ci o tematyce przyrodniczej i biograficznej. Moj? najwi?ksz? pasj? jest jednak muzyka (gram na organach i skrzypcach) i dlatego w Sekcji Arteterapii najbardziej interesuje mnie muzykoterapia. Swoj? przysz??o??? chcia??abym zwi?za? z prac? z dzie?mi w hospicjum. Chwytam si? wi?c wszystkiego, co mo??e mi pomóc w realizacji moich planów.

Monika Chyli??ska

Monika Chyli??ska, 22, lubi? Lublin, Dzierzbi?, filmy czeskie, koncerty folkowe i zbiorowe picie herbaty. Studiuj? psychologi?, interesuj?c si? arteterapi?, a zw??aszcza mozliwo??ciami terapii wykorzystuj?cej formy teatralne. Gram w Teatrze Pierwszego Kontaktu i ch?tnie je??d??? na rowerze.

Monika Guzewicz

Ciao ragazzi!

Pochodzenie: Jelenia Góra (nie myli? z Zielon?!) i to w??a??nie góry s? moim miejscem do ??ycia, jednak póki co odleg??y o 623,3 km Lublin… Absolwentka I LO im. Stefana ??eromskiego w klasie o profilu europejskim. Z urodzenia i wymarzenia studentka geografii i wulkanolog, z wyboru - studentka II roku Mi?dzywydzia??owych Indywidualnych Studiów Humanistycznych KUL. Kierunek wiod?cy psychologia, a je??li nie psychologia to zaj?cia z pedagogiki, nauk o rodzinie, a ostatnio nowy konik – filologia roma??ska ze specjalizacj? j?zyka w??oskiego. Na psychologii naukowo rozwijam si? pod kierunkiem pani dr Dagmary Musia??. G??ówny obszar zainteresowa?? dotyczy wp??ywu rówie??niczego, poza tym wiele innych interesuj?cych zagadnie??, ale nie wypisz?, bo miejsca zabraknie:) Arteterapia poci?ga mnie we wszelkim wydaniu, natomiast sama zg???biam mo??liwo??ci Creative Writing i tzw. strumienia ??wiadomo??ci jako formy twórczej terapii.

W wolnych chwilach przyjaciele zajmuj? wszelki czas, a je??li nie oni, to pisz? wiersze, tworz? dziennik my??li, ta??cz? towarzysko, p??ywam sekcyjnie, ??piewam chóralnie – Benedictus JG, wychowuje dzieci na koloniach, chodz? po Karkonoszach (najlepsza terapia jak? znam), piek? ciasta, gram na gitarze, d??ubi? w samochodach lub rozk??adam map? na pod??odze, zamykam oczy i palcem wskazuj? „to tu”, tutaj teraz pojad?.

Marz?/planuj? by pojecha? w podró?? kolej? Transsyberyjsk?, przej??? szlak do Santiago de Compostela, zdoby? wszystkie Aquaparki w Europie a ju?? w te najbli??sze wakacje wyjecha? na stypendium j?zykowe W??oskiego Instytutu Kultury.

I to by by??o tyle.


Przemek Staro??, mgr

Trudno w krótkim biogramie odda? swoje pasje i najwa??niejsze informacje, ale spróbujmy, mo??e si? uda zmie??ci? w przyzwoitej ilo??ci wersów :)

Mam na imi? Przemek, mówi? na mnie Emek, D??em, Ma??gorzata mówi Mistrz, Le Petit wci??? Lisek, a ludzie z Dawnych Dni wo??aj? Ellensil. Jestem ratownikiem przedmedycznym, a ponadto absolwentem I LO im. St. Dubois w Koszalinie i ju?? tam, b?d?c przewodnicz?cym samorz?du uczniowskiego i maj?c ??wietnych ludzi do wspó??pracy, realizowa??em z nimi (albo oni ze mn?) ciekawe projekty - czwartkowe wieczory artystyczne, spektakle, happeningi. Moje pasje docenili nawet kiedy?? badacze literatury, dzi?ki czemu uzyska??em tytu?? finalisty Olimpiady Literatury i J?zyka Polskiego.

Jestem psychologiem po KUL-u - pod kierunkiem prof. Piotra Olesia i dr. Wac??awa B?ka napisa??em prac? magistersk? po??wi?con? aktywno??ci mózgowej w dialogach wewn?trznych - i przez trzy lata mia??em zaszczyt przewodniczenia bandzie twórczych ludzi, którzy zw? si? Sekcj? Arteterapii. Ponadto jestem studentem III roku kulturoznawstwa KUL (na seminarium z teorii sztuki u dr Anny Kawalec podejmuj? zagadnienie instalacji artystycznych), cz??onkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywno??ci i Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztuk?. W tym roku rozpocz???em studia w Collegium Invisibile, w ramach których realizuj? tutorial z religioznawstwa u dr Ewy Zaj?c (KUL). W CI jestem uczestnikiem i wspó??koordynatorem programu Pierwszy Tutor, ponadto wzi???em udzia?? w Szkole Letniej, nauczaj?c islamu m??odzie?? z Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Naukowo - poza arteterapi?, czyli jej metodologi? i badaniem jej skuteczno??ci, tak??e w kontek??cie neuronauk - interesuj? si? diagnostyk? i psychologi? osobowo??ci, psychologi? edukacji, zdolno??ci i twórczo??ci, psychologi? religii i psychologi? medyczn?, a tak??e relacjami pomi?dzy domenami kultury (np. religia i kino), problemami kultury wspó??czesnej, antropologi? filozoficzn?, teologi? porównawcz?, ogóln? metodologi? nauk (m.in. relacj? mi?dzy nauk? i wiar?) i metodologiami nauk szczegó??owych - kulturoznawstwa, religioznawstwa, psychologii. W pracy zawodowej chcia??bym po???czy? psychoterapi?, arteterapi?, treningi twórczo??ci, dydaktyk?, szkolenia i biznes - ??ebym móg?? pomaga? drugiemu, konkretnemu cz??owiekowi, i jednocze??nie samemu si? rozwija?. Chcia??bym tak??e pracowa? naukowo - my??l? o doktoracie z nauk humanistycznych.

Pasjonuj? mnie: m?dro??? staro??ytno??ci, barwy ??redniowiecza, poezja XX-lecia mi?dzywojennego i dylematy kultury wspó??czesnej, ponadto mity z ca??ego ??wiata (zw??aszcza Polinezji), bajki, ba??nie, opowie??ci, anegdoty i dowcipy, drama, twórcze wspomaganie rozwoju, antropologia przestrzenna Frankla i antropologia kwadratowa Staronia. Ponadto jestem kinomaniakiem - uwielbiam studio Ghibli, Miyazakiego, Aronovsky'ego i Nolana - i nie wyobra??am sobie ??ycia bez gór, morza, kajaków, ??ódek, muzyki (rock!), fantastyki, krymina??ów, absurdu, paradoksu, ??onglerki, origami i strzelania z ??uku. Chcia??bym nauczy? si? lata?. 

Pasjonuje mnie twórczo??? w ró??nym wydaniu: pisz? opowiadania, wiersze nie-wiersze, krótkie teksty zamieszczane na redagowanym przeze mnie blogu; traktuj? ??ycie jako 'spektakl kolorów, u??miechów, odbijaj?cych si? w krysztale ??ez' - to s? s??owa pewnej dedykacji, które dla mnie s? mottem ??ycia jako przestrzeni zdziwienia. Bardzo, bardzo lubi? niekonwencjonalne wykorzystanie sztuki - animacje, instalacje, happeningi, flash moby, oryginalne wystawy i 'o??ywione' przedmioty. No, amen, enter i the end. Albo nie. Pozdrawiam Przyjació?? :)

S??awek Ciastek

Jestem studentem IV roku psychologii KUL i uwielbiam pisa? biogramy.

Ula Gil

Jestem studentk? V roku psychologii. Swoj? przygod? w ??wiecie arteterapii rozpocz???am niedawno. Zaj?cia plastyczne to moja ulubiona dzia??ka arte, ale równie?? choreoterapia i psychodrama. Poza tym sztuka, która kr?ci mnie równie mocno jak arteterapia, to film jako sztuka d??wi?ku i obrazu, muzyka - jazz, taniec - flamenco oraz kuchnia w??oska.

Człowonkowie

Alicja Ho??ubicka

Kim jestem? Szale??cem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce. Kim by??am? Nie pami?tam. Wiem, ??e z chwil? narodzin posypa??y si? na mnie ziarnka cudu, którymi obdarowali mnie LUDZIE. Owe ziarnka moc? sprawcz? zmieni??y mnie w op?tan? ??yciem i oddan? ludziom i ich wszelakim wytworom twórczym. Kim b?d?? Nie wiem… Byleby tylko ziarnka cudu utrzymywa??y sw? magiczn? moc do kresu ??ycia.

Ponadto:

Jestem cz??owiekiem wielkim w swych zaletach i niezno??nym w wadach, studentk? polonistyki i psychologii UG. Przechadzam si? po podmiejskich dró??kach, ??yciem zwanych, i mijam ludzkie drogowskazy, które wytyczaj? dalsze etapy moich ziemskich wycieczek.

Magdalena Myszka

Mam na imi? Magdalena:) niestety ta donios??a forma u??ywana jest przez spo??ecze??stwo nader rzadko. Najcz???ciej zw? mnie Magd?, Madzi?, Myszk? (i wszelkimi pochodnymi), tu, w filii gda??skiej (sk?d obecnie ''satelituj?''), Len?,w wyniku nieporozumienia przez pierwsze 2 miesi?ce mojego ??ycia by??am Anit? Mart?, dla Mistrza jestem Ma??gorzat?, dla niektórych nawet muz?:P, dla wtajemniczonych Jagienk?:]

Jestem studentk? I roku psychologii na Uniwersytecie Gda??skim. Psychologia..., poniewa?? zosta??am ni? zara??ona, zainspirowana i zauroczona. Nale??? do lokalnego Ko??a Naukowego Studentów Psychologii Anima. Wspólnie dzia??amy, organizujemy, tworzymy...

Arteterapii, a w??a??ciwie terapeutycznego wp??ywu sztuki do??wiadczy??am (i wci??? do??wiadczam) kilka lat temu - wtedy w??a??nie zacz???a kie??kowa? moja ??yciowa pasja, jak? jest taniec. Doskonale odnajduj? si? w salsie i tangu argenty??skim. To ostatnie jest mi szczególnie bliskie, a wr?cz ma status Osobistego. Tango leczy mnie skrajno??ci?, precyzj?, niedopowiedzeniem, pi?knem, harmoni?... W zwi?zku z tym artekoledzy i artekole??anki nie bed? zaskoczeni faktem, ??e obiekt moich zainteresowa?? stanowi g??ównie choreoterapia.

Ponadto interesuje mnie kultura Tybetu. Jestem na??ogow? koneserk? i degustatork? kawy. W wolnych chwilach zajmuj? sie sztuk? w tym bardziej klasycznym wydaniu - rysuj?  w o??ówku, a za najbardziej poci?gaj?ce uwa??am du??e formaty oraz cz??owieka jako temat i my??l przewodni?. Gdy ju?? okie??znam Besti? Psychologi?, ruszam z teczk? wi?ksz? ode mnie na krakowsk? ASP. Czarn? magi? jest dla mnie komuter, mapa i polityka, za to uwielbiam pisa? listy. I wraca? do ''Gry w klasy'' Cortazara.

Jestem Mistrzyni? autoironii, abstynentk?, zwolenniczk? konfrontacji, fank? Czarodziejki z Ksi???yca, nosz? gaz w torebce, mam ukrai??sk? urod? i sztuczne oko. Czasem t?skni? za moimi dawnymi pasjami, które leg??y gdzie?? zakurzone w szafie przesz??o??ci. I kocham marzenia. A tak??e ??ycie, z wszystkimi jego niedoskona??o??ciami.

Maja Sta??ko, mgr

Jestem doktorantk? w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponadto studiuj? edukacj? artystyczn? na Akademii Sztuk Pi?knych. Moj? ogromn? pasj? s? wszelkie po???czenia psychologii i twórczo??ci czyli: arteterapia przez sztuki plastyczne, psychologia twórczo??ci, kreatywni ludzie i dzia??ania, filmy francuskie, hiszpa??skie i te K?dzierzawskiej, konie i zapach kwitn?cych wiosn? jab??oni :)

Monika Kulig

Studiuj? psychologi? z zami??owania. Obecnie jestem na V roku (KUL) i w ramach programu MOST przebywam w Trójmie??cie, gdzie na UG mog? pog???bia? swoj? wiedz? z tej pasjonuj?cej dla mnie dziedziny. Je??li chodzi o arteterapi?, to najbardziej interesuje mnie wp??yw muzyki, ta??ca i ruchu na cz??owieka, czyli muzyko- i choreoterapia. Ostatnio poznaj? tak??e dobroczynny wp??yw szumu morza i ??piewu mew, wi?c nie tylko sztuka, ale przyroda tak??e mo??e mie? lecznicze dzia??anie. Co?? wi?cej o mnie? Kocham góry, podró??e i nale??niki :-)

Ola Opala

Lubi?...

zapach pomara??czy, siana i powietrza po letniej burzy, zachody i wschody s??o??ca nad morzem, szybk? jazd? motorem, s??oneczn? Hiszpani?, jej mieszka??ców ich styl ??ycia i kuchni?, spa? i le??akowa? pomi?dzy przebudzeniem a ostatnim dzwonkiem budzika, ??mia? si? do ??ez z siebie i ludzi (?owcy.B, Moralnego Niepokoju, Paranienormalni i lokalny Smile).

Staram si? czasem si? zatrzyma? w biegu ??ycia i wbrew naturze pomy??le?, mie? wokó?? siebie artystyczny nie??ad (który jest czasem nies??usznie mylony z ba??aganem), s??yn? z pisania d??ugachnych smsów, od dziecka próbuj? okie??zna? p?dzle, kredki, o??ówki, w?giel, ale ci?gle bli??ej mi do rzemie??lnika ni?? artysty (wyj?tek stanowi ob???kany artysta:).   Od niedawna najcz???ciej czytam Pismo ?wi?te. W wolnych chwilach oprócz Strelaua, tak??e Po??wiatowsk?, Szymborsk?, Jasnorzewsk?, Terakowsk?, Wi??niewskiego. Zaskoczy??o mnie ju?? 21 zim. Od dwóch lat mam przyjemo??? zg???bia? ju?? w naukowym sensie tajniki ludzkiej psychiki.

W??ród moich pasji s?: spotkania z przyjació??mi, fotografia (przyjemno??? sprawia mi stanie po obu stronach aparatu), taniec, gotowanie (które z przymusu sta??o si? moj? pasj?, uda??o mi si? jeszcze nikogo nie otru? kulinarnymi eksperymentami, a niektórzy nawet staraj? si? o status etatowych królików doswiadczalnych) i oczywi??cie arteterapia, która pozwala mi jednocze??nie cieszy? si? zabaw?, sztuk? i psychologi?.

Tomek Misiuro

Jestem studentem III. roku psychologii na KUL-u. Lubi? zapach o??ówków koh-i-noor 1900 wieczorow? por?, smak górskiego powietrza o wschodzie s??o??ca, dotyk ciep??ego piasku pod stopami, widok nieba gdzie?? daleko od miasta, d??wi?k ??niegu skrzypi?cego pod butami na mrozie.
Uwielbiam d??ugie rozmowy do pó??na z przyjació??mi, rozmy??lanie nad rzeczywisto??ci?, budowanie zda?? wielokrotnie z??o??onych, degustacj? ró??nych gatunków czekolady i teatr - ale rzadko kiedy sztuka jest w stanie mnie zachwyci? - musi mie? w sobie "co?? wi?cej" ;)

Współpracownicy

Aleksandra Ga??a, dr

Jestem zatrudniona na stanowisku starszego wyk??adowcy w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL. Dla Sekcji Arteterapii przeprowadzi??am warsztat "Metafora jako ??rodek wspomagaj?cy rozwój". W planach mamy warsztat "Metafora w muzyce".

Barbara Kasprzak, mgr

Barbara Kasprzak - plastyk, pedagog, terapeuta NLP, arteterapeuta.
Moje zawodowe miejsce to O??rodek Terapii i Rozwoju w ?widniku - miejsce, gdzie psychologia ???czy si? ze sztuk?, a terapia z twórczo??ci?.  Prowadz? warsztaty artystyczne -  rozwojowe i  terapeutyczne - dla dzieci, m??odzie??y, studentów, osób doros??ych, studentów Trzeciego Wieku. Mimo 26 lat pracy - ciagle zachwycam si? i dziwi?, ile skarbów jest ukrytych w cz??owieku.
Moje ??ród??a - to wiara, kontakt z natur?  i z pi?knymi lud??mi, ktorych spotykam w ??yciu.
A sztuka - to niezwyk??a droga do siebie i innych.

Barbara Ostrowska, mgr

Barbara Jakubiec, magister psychologii (a ju?? za rok by? mo??e nawet doktor nauk spo??ecznych), dyplomowany instruktor sportowego ta??ca towarzyskiego, absolwent podyplomowych studiów z psychologii sportu na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, opiekun Sekcji Arteterapii KNSP KUL. Na KUL-u prowadz? ?wiczenia z psychologii ró??nic indywidualnych i psychologii rehabilitacji. Moje zainteresowania naukowe dotycz? za?? ró??nych aspektów obrazu cia??a. W pracy magisterskiej bada??am obraz siebie i obraz cia??a tancerzy ta??ca towarzyskiego, gdy?? moj? pasj? jest w??a??nie sportowy taniec towarzyski oraz psychologia sportu. Gdy nie pracuj?, s??ucham jazzu albo ??piewam Gospel, ka??d? woln? chwil? wykorzystuj? na czytanie – uwielbiam krymina??y. Ostatnio zacz???am je tak??e t??umaczy?…

Barbara Spierzak, mgr

Pracuj? w Regionalnym O??rodku Edukacyjno - Wychowawczym Metis w Katowicach, w Pracowni Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego. Nasza pracownia zajmuje si? doskonaleniem nauczycieli w obszarze edukacji humanitarnej, prowadzenia zaj?? z zakresu orientacji szkolnej i zawodowej, tworzenia szkolnych programów wychowawczych i profilaktycznych oraz ich ewaluacji, a tak??e mierzenia jako??ci pracy szkó?? i placówek o??wiatowych. Pracownia koordynuje tak??e prac? doradców metodycznych do spraw pedagogów i psychologów szkolnych oraz doradców szkó?? medycznych województwa ??l?skiego.

Jestem tak??e prezesem ??l?skiego oddzia??u Nieprzetartego Szlaku. Zajmuj? si? teatrem dla osób niepe??nosprawnych intelektualnie i nie tylko, terapi? ta??cem oraz sztuk? brut - art.

W ramach Aktualiów 2008 przeprowadzi??am warsztat po??wi?cony wykorzystaniu metafory w wychowaniu i twórczym wspomaganiu rozwoju cz??owieka.

Klara ?ucznik

Jestem studentk? Kolegium Mi?dzywydzia??owych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego: pisz? prac? magistersk? na Wydziale Psychologii, studiowa??am te?? fizyk?. Jestem ju?? trzeci rok prezesem Ko??a Psychologii Sportu UW, z którym organizujemy warsztaty, szkolenia, je??dzimy na konferencje i staramy si? rozwija? nasze umiej?tno??ci trenerskie. W kr?gu moich zainteresowa?? naukowych s?: praca z grupa, trening wspierania rozwoju umiej?tno??ci psychologicznych, praca z cia??em i ruchem, psychologia sportu i zdrowia oraz szeroko rozumiana tematyka dobrostanu psychicznego. Od roku 2007 wspó??pracuj? z sekcj? Arteterapii KNSP KUL, prowadz?c warsztaty Rozwoju Ruchem. Inspiracj? czerpi? z szeregu szkole??, konferencji i warsztatów, do??wiadcze?? z pobytu na stypendium Erasmusa w Granadzie, oraz ta??ca - mojej pasji. To w??a??nie taniec wype??nia mi wi?kszo??? czasu poza studiami i wiele rzeczy w moim ??yciu kr?ci si? naoko??o niego. Jestem aktualnie tancerk? zespo??u JAZZONE, który niedawno zdoby?? br?zowy medal Mistrzostw Polski 2008 i planujemy wyjazd na Mistrzostwa ?wiata.

A oprócz ta??ca i psychologii? Od czasu do czasu potrzebuj? paru chwil w Hiszpanii, z hiszpa??sk? sjest?, tapas, sangri?, u??miechami, s??o??cem i flamenco by na??adowa? moje baterie i pok??ady optymizmu. Na co dzie?? mam te?? s??abo??? do gor?cej czekolady, pysznych kaw i lodów truflowych z polew? malinow?.

Krzysztof Stachyra, dr

Jestem muzykoterapeut?, nauczycielem wychowania muzycznego, doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuj? w Zak??adzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej UMCS w Lublinie. Moj? pasj? jest praca z lud??mi, muzykoterapia, ??ycie. Kocham wszystko co naturalne – dobrych ludzi, pi?kn? przyrod?, inspiruj?c? sztuk? i fotografowanie. Jestem niepoprawnym, nieuleczalnym idealist?...

Mam przyjemno??? pe??ni? funkcj? przewodnicz?cego Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztuk? (do którego serdecznie ZAPRASZAM wszystkich pasjonatów tej formy terapii!) oraz bycia cz??onkiem Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Piastuj? równie?? stanowisko wspó??redaktora mi?dzynarodowego journalu muzykoterapeutów VOICES (www.voices.no). Od lat wspó??pracuj? z Ameryka??skim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (AMTA) oraz ró??nymi o??rodkami naukowymi i terapeutycznymi, g??ównie w USA i Wielkiej Brytanii. Posiadam kwalifikacje I-go stopnia w metodzie Guided Imagery and Music (GIM) uzyskane w Therapeutic Arts Institute w Chicago.

Czym zajmuj? si? na co dzie??? Realizacj? marze??...


E-mail: muzykoterapia@wp.pl


Olga Handford, mgr

Doktorantka Goldsmiths College w Londynie, arteterapeuta certyfikowany przez Health Professions Council w Wielkiej Brytanii, psycholog. Autorka ksi???ek o arteterapii.

Badam rozwój polskiej arteterapii przez sztuki wizualne w kontek??cie zmian kulturowych i spo??ecznych. Prowadz? arteterapi? z m??odzie??? i doros??ymi oraz zaj?cia dla studentów dotycz?ce arteterapii i samorozwoju przez twórczo???. Wspó??pracuj? z nauczycielami w celu tworzenia programów arteterapeutycznych na potrzeby edukacji.

Na co dzie?? poszukuj? nowych wyzwa?? i ciesz? si? tym, co mam. Fascynuj? si? sztuk?, ksi???kami, podró??ami, a ostatnio paralotniami...

W Galerii

Mi?dzynarodowa Konferencja Edukacja w arteterapii (17 - 18 X 2008, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)

Karambolizacja Przestrzeni 2.0, listopad 2007

Ruchome Stanowisko Tw??rcze, AKTUALIA 2008