Co robimy:

Interesuje nas twórcze wspomaganie rozwoju poprzez ró??ne ga???zie sztuki; interesujemy si? m.in. oddzia??ywaniem psychoprofilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym za pomoc? sztuk plastycznych, dramy, pantomimy, gier RPG, teatru, opowie??ci (metafory, bajki, mitu), muzyki i ruchu, a tak??e udzia??u w kulturze (performance, projekt artystyczny, happening, etc.).

 

Dzia??alno??? naszej Sekcji realizuje si? w nast?puj?cych obszarach:

 

Je??li masz jaki?? pomys??, chcesz si? podzieli? swoim do??wiadczeniem lub wspó??pracowa? z nami - napisz!

Inne artykuły:

Kim jeste??my

Struktura Sekcji Arteterapii