Kim jeste??my:

Sekcja Arteterapii jest m??odym, bo istniej?cym od 2006 roku, tworem Ko??a Naukowego Studentów Psychologii KUL, które liczy sobie ju?? ponad pó?? wieku. Powsta??a z inicjatywy ludzi, którzy z jednej strony kochaj? sztuk?, a z drugiej strony intryguje ich drugi cz??owiek i to, jak za pomoc? sztuki mo??na do drugiego cz??owieka dotrze? i pomóc mu.

Obecnie Sekcja liczy ponad trzydzie??ci osób, które s? cz??onkami realnymi, „satelitami” lub wspó??pracownikami. Cz??onkiem realnym jest ka??dy, kto si? do nas zapisze i uczestniczy w spotkaniach oraz bierze udzia?? w naszych dzia??aniach. Cz??onkiem „satelit?” zostaje osoba, która wspó??pracuje z nami, ale studiuje na innej uczelni, ale takim cz??onkiem jest tak??e ka??da osoba, która z jakich?? przyczyn nie ucz?szcza na nasze spotkania, ale popiera nasze idee i czasem bierze udzia?? w naszych dzia??aniach. Wspó??pracownikami s? te osoby, które prowadz? dla nas warsztaty i dziel? si? wraz z nami do??wiadczeniem. Ponadto wspó??pracujemy z portalem Arteum.pl

Cz??onkami realnymi Sekcji s? g??ównie studenci psychologii (przede wszystkim z II, III i IV roku), cho? nasze szeregi zasilaj? tak??e osoby z innych kierunków – obecnie jest w??ród nas student filozofii, a w krótkiej historii naszej sekcji cz??onkami realnymi byli tak??e studenci pedagogiki, kulturoznawstwa i nauk o rodzinie, dziewcz?ta i ch??opcy, ??wieccy i ksi???a, pochodz?cy z miast, miasteczek i wsi z ca??ej Polski, od Lublina po Dolny ?l?sk i Pomorze Zachodnie. Obecne statystyki podpowiadaj?, ??e wi?kszo??? Sekcji stanowi p??e? pi?kna, cho? akurat ta tendencja utrzymuje si? od pocz?tku. Jedna z cz??onki?? jest w chwili obecnej na wymianie w Holandii w ramach programu Erasmus.

Opiekunem Sekcji jest mgr Barbara Jakubiec z Katedry Psychologii Ró??nic Indywidualnych KUL. Funkcj? przewodnicz?cego pe??ni Przemys??aw Staro??, student psychologii i kulturoznawstwa KUL.

Inne artykuły:

Co robimy

Struktura Sekcji Arteterapii