Biblioterapia:

Biblioterapia

Biblioterapia (ang. bibliotherapy, reading therapy) - terapia wykorzystuj?ca ksi???ki (np. ostatnio bardzo popularne w ksi?garniach "Opowiadania, które lecz?" przeznaczone dla dzieci ró??nych grup wiekowych). W??a??ciwy proces biblioterapii powinien przebiega? w nast?puj?cych etapach: identyfikacja, katharsis, wgl?d. S? ró??ne oddzia??ywania i kierunki biblioterapii: przygotowuj?ce (gdy czytelnik nie mia?? w r?ku ksi???ki - podajemy mu pozycje przyjemne i ??atwe, sam wybiera odpowiedni?), koryguj?ce - gdy za po??rednictwem ksi???ki chcemy uzyska? w??a??ciwe zmiany w zachowaniu i postawie . Je??li chodzi o biblioterapi? stosowan? u dzieci - to szczególne zastosowanie maj? bajki terapeutyczne o ró??nej tre??ci, ukierunkowane do konkretnego dziecka z konkretnym deficytem, ka??da bajka ma warto??? moraln?, ko??czy si? mora??em - który nale??y rozwin?? w rozmowie z dzieckiem. W pracy z cz??owiekiem starym (brzydko to brzmi) - najbardziej skuteczn? jest biofilia - afirmacja ??ycia w okresie dzieci??stwa i m??odo??ci, skupienie si? na wspomnieniach cz??owieka starszego, na tym co w jego ??yciu by??o dobre i przyjemne. Jednak nie wszystkie materia??y czytelnicze pozwalaj? uzyska? wgl?d i pomagaj? rozwi?za? indywidualne problemy. Ostro??nie nale??y si?ga? po pozycje zachodnie z optymistycznymi tytu??ami, mo??na w ten sposób utraci? w??asne nadzieje np. na wyzdrowienie swojego dziecka - nasze realia s? ca??kiem odmienne - i nie zawsze to, co udaje si? innym - znajdzie miejsce w naszym ??yciu

??ród??o: http://wikipedia.pl

Inne artykuły:

Czym jest arteterapia?

Neuronalne podstawy biblio- i...

Klocki Lego a tw??rczo???