Czym jest arteterapia?:

Czym jest arteterapia?

Czy mo??na znale??? odpowied?? na pytanie, czym jest arteterapia?

Je??li zgodzimy si? na definicj? nienaukow?, to znalezienie odpowiedzi nie powinno nastr?cza? trudno??ci. Arteterapia jest zastosowaniem sztuki w edukacji, psychoprofilaktyce i leczeniu cz??owieka. Definicja prosta i bardzo ogólna, stworzona na potrzeby w??a??nie ogl?danej strony.

A??eby udzieli? jednak odpowiedzi dok??adnej, rzetelnej i naukowej, trzeba mie? cierpliwo??? w przebrni?ciu przez wielo??? poj??, które mog? by? stosowane zamiennie z terminem arteterapia. Okazuje si? bowiem, ??e jedni uznaj? arteterapi? jako oddzia??ywanie za pomoc? sztuk plastycznych, inni uwa??aj?, ??e arteterapia obejmuje ka??dy rodzaj sztuki; jedni twierdz?, ??e w ramach arteterapii mo??na mówi? tylko o dzia??aniu korekcyjnym, a nie profilaktycznym, czemu sprzeciwiaj? si? inni; s? i tacy, którzy zamiast poj?cia arteterapia wol? poj?cie kulturoterapia; jeszcze inni za zasadne uznaj? okre??lenie terapia przez twórczo???, nie arteterapia (jako ??e sztuka mo??e tak??e wie??? ku destrukcji).

Jedno jest pewne – arteterapia umo??liwia w???czenie sztuki zarówno w proces edukacji, jak i proces terapii; arteterapia odkrywa i wykorzystuje korzystny wp??yw teatru, muzyki, sztuk plastycznych, ksi???ki, ba??ni, ta??ca czy ruchu na ??ycie cz??owieka. I tak cz??owiek leczony b?d?? uczony, albo obj?ty procesem psychoprofilaktyki, ta??czy, s??ucha, ??piewa czy te?? rysuje. U??atwia mu to przyswojenie uczonego materia??u albo te?? nabycie umiej?tno??ci psychologicznych, które b?d? zapobiega? powstawaniu niekoniecznie sympatycznych zaburze??. Sztuka, tworzenie u??atwia nieraz nawi?zanie kontaktu, wyra??enie emocji, obni??a napi?cie, umo??liwia ekspresj? siebie, a wszystko to bardzo przydaje si? podczas pomocy psychologicznej.

Inne artykuły:

Biblioterapia

Neuronalne podstawy biblio- i...

Klocki Lego a tw??rczo???