Aktualno??ci

Dodano dnia: 28 luty 2009r.

 

Nadrabiamy nasze zaleg??o??ci na stronie :)

- w zak??adce Materia??y, w dziale Sekcja Arteterapii, zamieszczona zosta??a struktura Sekcji ???cznie z opisem poszczególnych ??cie??ek i adresami mailowymi przewodnicz?cych

- 21 lutego uczestniczyli??myw spotkaniu cz??onków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztuk? (PSTS), w ramach którego obejrzeli??my film "The Autism Musical", po??wi?cony powstawaniu spektaklu z udzia??em dzieci autystycznych

- jutro, tj. 1 marca, w Instytucie Muzyki UMCS, cz??onkowie Sekcji Arteterapii oraz PSTS b?d? uczestniczy? w warsztacie z Simonem Procterem, dyrektorem programu kszta??cenia muzykoterapeutów w Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie, redaktorem naczelnym The British Journal of Music Therapy

- najbli??sze spotkanie Sekcji odb?dzie si? w pi?tek o 19:00 - obecno??? wszystkich obowi?zkowa, gdy?? b?dziemy wybiera? przewodnicz?cego :) miejsce spotkania podamy wkrótce

- ?cie??ka ?miechoterapii spotyka si? w pi?tki o godzinie 16:00 w C-401 Collegium Jana Paw??a II

- ?cie??ka Dzia??a?? Twórczych obecnie przygotowuje opraw? artystyczn? (tzn. twórcze akcje instalacyjno - happeningowe) Dni Mózgu; najbli??sze spotkanie w czwartek o 18.30 w C-402 (informacje o konferencji - http://www.kognitywistyka.net/~dm4/organ.html)

- ?cie??ka Badawcza i Grupa T??umaczeniowa spotykaj? si? w pi?tki o 17.30; ustalili??my, ??e od 13 marca co tydzie?? (z wyj?tkiem pi?tku przypadaj?cego na Dni Mózgu - 20 III) ka??da osoba b?dzie omawia??a rozdzia?? ksi???ki Art Therapy and Clinical Neuroscience autorstwa Noah Hass - Cohen i Richara Carra:

13 III - Przemys??aw Staro??, Partnering Art Therapy and Clinical Neuroscience

13 III - Barbara Knap, Visual System in Action

27 III - Marta Kowalska The Cortex: Regulation of Sensory and Emotional Experience

3 IV - Bogus??awa Gontarz, Immunity at Risk and Art Therapy

17 IV - Ma??gorzata Krystyniak, Neurotransmitters, Neuromodulators and Hormones: Putting It All Together

24 IV - Patrycja Pater, Memory and Art

8 V - S??awomir Ciastek, Art Therapy and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS): A Relational Neuroscience Case Conceptualization

15 V - Monika Za???ska, Art Therapy, Neuroscience and Complex PTSD


Omówienie b?dzie sk??ada??o si? z prezentacji w j?zyku polskim (i najprawdopodobniej angielskim) oraz dyskusji (do ustalenia pozostaje w jakim j?zyku - wiele zale??y od moderatora ^^).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzi?cia udzia??u w naszych akcjach! :)

 

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa