Improwizacja jako terapia - muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins

Dodano dnia: 12 grudzień 2008r.

 

Sekcja Arteterapii Ko??a Naukowego Studentów Psychologii KUL i Studenckie Ko??o Neuronauk KUL


zapraszaj? na spotkanie

Improwizacja jako terapia - muzykoterapia kreatywna Nordoff-Robbins

 

które poprowadzi dr Krzysztof Stachyra i które odb?dzie si? we wtorek 16 grudnia o godzinie 19:15 w czytelni Instytutu Psychologii (C-408).

Podczas spotkania zostanie zaprezentowany film, w którym oprócz przyk??adów sesji muzykoterapii z ch??opcem cierpi?cym na autyzm jest równie?? ukazany sposób oddzia??ywania muzyki na mózg cz??owieka, a tak??e przedstawione s? mo??liwo??ci wspierania rozwoju dzieci poprzez kontakt z muzyk?.

 

ZAPRASZAMY!


Dr Krzysztof Stachyra - adiunkt w Zak??adzie Muzykoterapii i Edukacji Muzycznej UMCS; przewodnicz?cy Zarz?du G??ównego Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztuk? oraz cz??onek Stowarzyszenia Muzykoterapeutów Polskich. Od lat blisko wspó??pracuje z Ameryka??skim Stowarzyszeniem Muzykoterapeutów (AMTA).

 

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa