Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Dodano dnia: 26 listopad 2008r.

 

Listopad 2008 roku to wielki miesi?c :) W wyniku wspó??pracy z nasz? Sekcj? w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu powsta??o Ko??o Arteterapii :) Ma??o ju?? miejsce I spotkanie, na którym rozmawiali??my na temat oczekiwa?? i tworzyli??my cele nowego ko??a. Okaza??o si?, ??e spora grupa studentów interesuje si? tym zagadnieniem w Poznaniu. W ramach swojej dzia??alno??ci planujemy liczne warsztaty i dyskusje panelowe, badania nad teoretycznymi podstawami arteterapii, wyjazdy na konferencje i badania. Mamy nadziej? na wspólne dzia??ania z Sekcj? KUL; b?dziemy wspó??pracowa? tak??e z Ko??em Akademii Sztuk Pi?knych w Poznaniu,  którego studenci równie?? s? zaproszeni do wzi?cia udzia??u w spotkaniach i dzia??aniach Ko??a Arteterapii. Opiekunem ko??a jest mgr Maja Sta??ko, cz??onkini - satelitka Sekcji Arteterapii, a przewodnicz?cym Ewelina Pers. Kolejne spotkanie odb?dzie si? w duchu warsztatów integracyjnych oraz prezentacji literatury na temat arteterapii. Ju?? nied??ugo mo??na b?dzie zajrze? na stron? WWW, aby bli??ej si? zapozna? z nasz? struktur? i planami dzia??a??. Zapraszamy do rozwijania artepasji w Mie??cie Kozio??ków!

A tymczasem my w Azji, tj. Lublinie, z niecierpliwo??ci? czekamy na czwartkowe warsztaty z muzykoterapii, które poprowadzi dr Krzysztof Stachyra, muzykoterapeuta z UMCS, przewodnicz?cy Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztuk?. Do zobaczenia zatem!

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa