Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Dodano dnia: 22 marzec 2009r.

 

Jeszcze nie min???y emocje po maj?cej miejsce 19 III akcji "Zrób sobie mózg", któr? ?cie??ka Dzia??a?? Twórczych Sekcji Arteterapii przygotowa??a w celu u??wietnienia konferencji "Dni Mózgu 4", jeszcze nie min???y emocje po wiosennej wyprawie ?cie??ki ?miechoterapii do dzieci?cego szpitala klinicznego, a ju?? cz??onkowie Sekcji wyje??dzaj? na konferencj? do Kalisza :)

Konferencj? pt. "Dialog sztuk - terapia na sztuki" organizuje Ko??o Naukowe M??odych Arteterapeutów, które dzia??a przy Wydziale Pedagogiczno - Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu. W jej ramach cz??onkowie Sekcji Arteterapii KNSP KUL oraz cz??onkowie Ko??a Naukowego Arteterapii UAM maj? swoje wyst?pienia:

 

PONIEDZIA?EK 23 marca 2009

AULA WPA UAM, ul. Nowy ?wiat 28-30, Kalisz

11.00-11.15

Otwarcie obrad przez Dziekana WPA UAM prof. dr hab. Mariana Walczaka

Powitanie zaproszonych go??ci 

11.15- 11.45

Wyk??ad inauguracyjny prof. dr hab. Wita Szulc „Specyfika kszta??cenia przysz??ych arteterapeutów” (UWroc.) 

11.45-12.15

Wyk??ad plenarny dr Kornelia ?wiklak „Dialog z Innym” (WPA UAM Kalisz) 

12.15- 12.45

Wyk??ad plenarny dr S??awomir Krzy??ka "Statystyczne modele wierszy dla dzieci w rozumieniu odbioru" (UAM Pozna??) 

12.45- 13.05

mgr Maja Sta??ko, Przemys??aw Staro?? „Arte szkie??ko i oko czyli o badaniach empirycznych w arteterapii” (IP UAM, KUL) 

13.05- 13.25

Tomasz Misiuro „Arteterapia w oczach Polaków. Spo??eczny odbiór, rozumienie i ocena arteterapii w ??wietle bada?? w??asnych” (KUL) 


 

WTOREK 24 marca 2009

AULA WPA UAM, ul. Nowy ?wiat 28-30, Kalisz 
 

PLAKATY, WYST?PIENIA, DYSKUSJE 

9.00- 9.30

Plakaty, sala 311

 1. Ewelina Pers „Ruchem malowane, czyli o po???czeniu technik ta??ca i malarstwa w arteterapii” (IP UAM)
 2. Karolina B?kowska „Art.- prophylaktikos” (IP UAM)
 3. Agnieszka Krzysztofiak „Cyrkoterapia(?)” (KUL)
 4. Agnieszka Werecha, Anna Kamyszek „Terapeutyczna moc fotografii” (IP UAM)
 


10.00- 13.00 (czas wyst?pie?? 20 min.)

 1. mgr Agata Gajos „Cele i sposoby wykorzystania sztuki w procesie wspomagania mo??liwo??ci rozwojowych cz??owieka” (UAM Pozna??)
 2. mgr Maja Sta??ko „Arteterapia z perspektywy psychologii rozwojowej” (IP UAM)
 3. Natalia Zimna „Neuroestetyka i jej mo??liwe implikacje w arteterapii” (IP UAM)
 4. dr Aleksandra Chmielnicka- Plaskota „Jednostka niepe??nosprawna w arteterapii- prezentacje projektów” (APS Warszawa)
 5. Katarzyna Zaj?c „Znaki domowe- projekt warsztatów dla dzieci w wieku gimnazjalnym z rodzin patologicznych” (IP UAM)
 6. Kinga Pietrzak "Arteterapia i psychosomatyka - problemy, punkty styczne, praktyka" (UAM)
 7. Izabela Mertowska, Karolina Romanowska „W czym Ci pomo??e Kot w butach?” (KUL)
 8. Magdalena Franiel „Z magicznego kufra cioci Aldony, czyli o edukacji teatralnej dzieci w wieku przedszkolnej” (U? Katowice)
 9. Anna ??ukrowska „Warsztaty artystyczne w szkole specjalnej” (WPA UAM Kalisz)15.30- 17.30 (czas wyst?pie?? 20 min.) 

 1. Mira Marcinów „Funkcje ta??ca w Polsce na tle dziejowym” (UJ)
 2. Sylwia Majcher „Redukcja gadaj?cych g??ów, czyli jak poruszy? spektaklem” (WPA UAM Kalisz)
 3. Agnieszka Kubarewicz, Katarzyna Frankowska „Jak zobaczy? melodie, us??ysze? krok” (UWarm.Maz.)
 4. Barbara W?glowska, Barbara Stuka „Sztuka cia??a, ??wiadome wyra??anie emocji poprzez cia??o” (ASP Pozna??)
 5. Bogus??awa Gontarz „Gelotologia, czyli humor i ??miech w terapii” (KUL)
 6. Dominika Tomczyk, Maria Szreter „Joga w terapii ruchem” (KUL)


?RODA 25 marca 2009

AULA WPA UAM, ul. Nowy ?wiat 28-30, Kalisz

10.30- 12.00

 1. Przemys??aw Staro?? „Ex Oriente Lux – czyli par? s??ów o m??odych arteterapeutach z Azji’ (KUL)
 2. Inese Lietaviete, "Uzdrawiaj?ca moc pi?kna. Do??wiadczenia szczytowe w procesie arteterapii" (KUL)
 3. Szymon Góralczyk „Poezja osób niepe??nosprawnych” (AWF Pozna??)
 4. Kamila Le??niewicz „Sztuka jako narz?dzie resocjalizuj?ce” (WPA UAM Kalisz)
 5. mgr Katarzyna Strojna „Teatr pod???aj?cy za osob?” – teatroterapia w ?rodowiskowym Domu Samopomocy w Odolanowie (Kalisz)

 

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa