Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Dodano dnia: 11 styczeń 2010r.

 

PSTS oraz Centrum ARTEterapii serdecznie zapraszaj? na

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej z Simonem Procterem

Data: 15.01.2010 r.
Godziny: 18-20
Miejsce: Centrum ARTEterapii ul. Wy??cigowa 31, 20-425 Lublin
Koszt: 50 z?? ( dla cz??onków Sekcji 30z??)

(tradycyjnie dla cz??onków Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztuk? warsztaty organizowane przez PSTS s? bezp??atne)

 

 

Warsztat skierowany jest do terapeutów, nauczycieli, studentów, pracowników o??rodków pomocy spo??ecznej oraz wszystkich zainteresowanych muzykoterapi?.
Warsztat dotyczy? b?dzie umiej?tno??ci s??uchania i rozumienia drugiej osoby “w muzyce”, zasad komunikacji niewerbalnej w muzykoterapii improwizacyjnej oraz tajników wspó??improwizacji muzycznej z pacjentem.
Zaj?cia prowadzone b?d? w j?zyku polskim. Nie ma znaczenia czy uczestnicy warsztatu maj? ju?? jakie?? do??wiadczenie w improwizacji muzycznej czy te?? nie.

Prowadz?cy :

Simon Procter - dyrektor programu kszta??cenia muzykoterapeutów w Nordoff-Robbins Music Therapy Center w Londynie (Wielka Brytania), redaktor naczelny “The British Journal of Music Therapy”, cz??onek honorowy Polskiego Stowarzyszenia Terapii Przez Sztuk?.

Zg??oszenia nale??y przesy??a? na adres email:  muzykoterapia@wp.pl z tytu??em „Warsztat muzykoterapii”

Wp??ata na konto :
Polskie Stowarzyszenie Terapii Przez Sztuk?, WA UMCS, Al. Kra??nicka 2A, 20-718 Lublin. Numer konta: Lucas Bank, 57 1940 1076 3064 0988 0000 0000 – z dopiskiem „Warsztat muzykoterapii”.
Z uwagi na ograniczon? ilo??? miejsc na wp??aty czekamy DOPIERO po zakwalifikowaniu si? uczestników przez organizatorów.
O zakwalifikowaniu si? decyduje kolejno??? zg??osze??.


Zaczerpni?to z:
http://www.arteterapia.pl/warsztaty/edukacja-arteteterapii/warsztat-muzykoterapii-kreatywnej-lublin-15-01-10/

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa