Neuronalne podstawy biblio- i bajkoterapii?

Dodano dnia: 11 maj 2008r.

 

Jako ??e nasza Sekcja interesuje si? naukowymi (tak??e neurofizjologicznymi i neuropsychologicznymi) podstawami arteterapii, zamieszczam kilkunastozdaniowy fragment ksi???ki Louisa Cozolino "Neuronauka w psychoterapii" na temat neuronalnych podstaw narracji (opowiadania i s??uchania opowie??ci) i, jak s?dz?, biblioterapii i bajkoterapii. Owocnego czytania! Przemek Staro??

 

(póki co w newsach ze wzgl?du na chwilowy problem z dodawaniem artyku??ów)

 

"Narracje pozwalaj? umiejscowi? si? nam w historii. Dzi?ki tym historiom mamy mo??liwo??? obiektywnej charakterystyki samych siebie w niesko??czonej liczbie kontekstów. Mo??emy w wyobra??ni ucieka? od w??asnego cia??a i chwili obecnej, tworz?c inne mo??liwe to??samo??ci, sposoby bycia i ??wiaty.
Czy przygl?dali??cie si? kiedy?? twarzy ma??ego dziecka, gdy s??ucha zr?cznej i dramatycznej opowie??ci? W jego oczach, w twarzy i w ca??ym ciele mo??na w miar? rozwoju opowiadanej historii dostrzec ca??y jej dramat. Dziecko do??wiadcza wielu gwa??townie zmieniaj?cych si? emocji, s??ucha uwa??nie, aby uchwyci? ka??dy szczegó??, a nawet krzyczy, ostrzegaj?c bohaterów opowie??ci.
S??uchanie i opowiada historii zmusza mózg do podejmowania wielu jednoczesnych czynno??ci. Opowiadanie wymaga koncentracji, pami?tania akcji, zachowania kolejno??ci w czasie, odtwarzania emocji, wyrazów twarzy, postaw i ruchów bohaterów oraz zwracania uwagi na reakcje s??uchaczy. Proces s??uchania i opowiadania historii wi???e ze sob? zachowania, afekty, wra??enia i ??wiadomo??? w sposób maksymalizuj?cy interakcje najró??niejszych sieci neuronowych. Dzi?ki opowiadaniu nawi?zujemy kontakt z innymi, podzielamy s??owa, my??li i uczucia bohaterów opowie??ci i stwarzamy mo??liwo??? lekcji moralnej, oczyszczenia i autorefleksji.
Cho? opowiadania mog? si? wydawa? nieprecyzyjne i nienaukowe (Oatley, 1992), s? skutecznymi narz?dziami integracji sieci neuronowych na wy??szym poziomie (Rossi, 1995). Po???czenie zorientowanej na cel linearnej akcji z werbaln? i niewerbaln? ekspresj? emocji aktywizuje i wykorzystuje przetwarzanie lewej i prawej pó??kuli oraz o??rodków korowych i podkorowych (Siegel, 1999). Struktura narracji dostarcza mózgowi wykonawczemu najlepsz? matryc? i strategi? nadzorowania oraz koordynacj? czynno??ci umys??u. Udowodniono, ??e narracje pomagaj? zachowa? bezpiecze??stwo emocjonalne, ograniczaj?c potrzeb? skomplikowanych psychologicznych mechanizmów obronnych (Fonagy, Steele, Steele, Moran, Higgit, 1991).

(...)

Moim zdaniem rozwojem psychoterapii zawsze kierowa??y po??rednio zasady neuronauki. Wszystkie formy terapii s? skuteczne w takim stopniu, w jakim docieraj? do procesów buduj?cych i modyfikuj?cych struktury nerwowe w mózgu".

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa