Sekcja Arteterapii i wielki ??wiat

Dodano dnia: 30 październik 2008r.

 

Sekcja Arteterapii jest w fazie przekszta??ce?? strukturalnych - niezale??nie od tego, czy powstanie Ko??o Naukowe Arteterapii, prace Sekcji b?d? realizowane w sze??ciu dzia??ach terapii i rozwoju:

 

- dzia?? dramy

- dzia?? s??owa

- dzia?? d??wi?ku i ruchu

- dzia?? sztuk wizualnych

- dzia?? dzia??a?? twóczych

- dzia?? badawczy

 

W najbli??szym tygodniu odb?d? si? warsztaty wewn?trzne: z dramy i z plastyki interaktywnej. Ponadto rozpoczynamy dyskusj? nad projektami badawczymi; zaczynamy tak??e my??le? nad akcjami twórczymi, które zostan? zorganizowane w ramach III Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej "Arteterapia w medycynie i edukacji", która odb?dzie si? w dniach 20 - 22 listopada 2009 roku w ?odzi, a do wspó??organizacji której zostali??my zaproszeni.

Szczegó??owe informacje i plan dzia??a?? - ju?? wkrótce!

 

 

Podmenu:

Wróc do spisu wydarzeń

 

 

Inne wydarzenia:

Nasza sesja zdj?ciowa

Wieczny odpoczynek racz im da? Panie...

EN LA PASION BACHATA- promocja ta??ca...

Dualne metody plastyczne

V Konferencja \"Dni M??zgu...

Kontakt, przep??yw, tw??rczo???....

Spotkanie z dr Sobkiem

Warsztat Muzykoterapii Kreatywnej

Warsztat - Dualne Metody Plastyczne

Koncert zespo??u Strefa Pracy ??urawia!

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

?wi?tecznie...:)

[Taniec jako generator pozytywnych...

Warsztat Arts Therapy Rooted In Human...

XII Spotkania z Piosenk? [??ywio??y]...

KUL Konferencja: Sztuka w kulturze...

www.arteterapia.pl - Zapraszamy!

Cmentarzysko zapomnianych ksi???ek

Dni otwarte w O??rodku Dzia??a??...

Mi?dzynarodowy Festiwal M??odego...

Karambolizacja przestrzeni - kolejne...

Grudniowa kartka kalendarza -...

I Og??lnopolska Konferencja Naukowa...

UWOLNIJ KSI???K?, czyli...

Dzia??ania listopadowe 2009

Stop klatka w kierunku wrze??nia i...

Aktualno??ci - Aktualia i inne

Sekcja Arteterapii w Kaliszu!

Aktualno??ci

Dzia??o si?! :D

Weso??ych ?wi?t! :)

Improwizacja jako terapia -...

Ha ha ha - czyli ??miechoterapia :)

Nowe Ko??o Arteterapii UAM :)

Spotkanie Sekcji Arteterapii - Jak to...

Skarambolizuj swoj? przestrze?? 3.0

Warsztaty z licealistami, warsztat z...

Edukacja Tw??rcza 2008

Sekcja Arteterapii w Krakowie!

Nagroda dla dr El??biety Masiak

Klocki Lego a tw??rczo???

Slot Art Festiwal

Nowe zdj?cia i Muzykoterapia Kreacyjna

Neuronalne podstawy biblio- i...

Oficjalny start strony

Ruszy??a strona testowa